За нас

Сдружение „Съюз на безалкохолната промишленост в България“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението осъществява дейност в частна полза, насочена към защита правата и интересите на безалкохолната промишленост в България и в частност – предприятията, произвеждащи и бутилиращи безалкохолни напитки, минерални, изворни и трапезни води, както и индустрията за производство на суровини и материали необходими за бутилиращата промишленост и всяка търговска дейност, свързана с пазарната реализация на стоки в сектора. Дейността на сдружението е подчинена на законодателството на Република България и нормативната уредба на Европейската общност

 

 

Средствата за постигане на основните цели на Сдружението са:

 1. Подпомагане на дейности, свързани с производството, дистрибуцията и реализацията на бутилирани води и безалкохолни напитки, както и на суровините и материалите, необходими за тяхното производство.
 2. Действия относно постигане на облекчения и преференции за безалкохолната промишленост в България.
 3. Организаиране и разпространяване на изложения и други събития в страната и чужбина, свързани с развитието на безалкохолната промишленост; предоставяне на информация за подпомагане на членовете на Сдружението в управлението и техническия напредък на дейността им; подпомагане членовете на Сдружението в сътрудничеството с фирми – производители на суровини и оборудване за безалкохолната промишленост.
 4. Осъществяване на дейност и предприемане на мерки за опазване на околната среда, както и такива, целящи намаляването на отрицателното въздействие на производството върху околната среда и здравето на населението.
 5. Поддържане на обобщена информация и анализи за развитие на безалкохолния бранш.
 6. Установяване и поддържане на контакти с министертсва и ведомства, учебни заведения и институти с оглед подпомагане на дейността на членовете на Сдружението.
 7. Развитие на сътрудничество с други национални, европейски и международни организации, преследващи сходни цели.
 8. Участие в национални, европейски и международни програми и проекти, допринасящи за постигане на целите на Сдружението.
 9. Изграждане на подходящ информационен фонд във връзка с осъществяваната дейност (библиотека, база данни, информационна лаборатория и др.).
 10. Информиране на обществеността относно проявите на сдружението и други дейности, извършвани в съответствие с целите му.
 11. Организиране и участие в конференции и други форуми по теми, свързани с целите на Сдружението.
Съюз на Безалкохолната промишленост в БългарияСъюз на Безалкохолната промишленост в България