УСТАВ

УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СЪЮЗ НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружение „СЪЮЗ НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението осъществява дейност в частна полза, насочена към защита правата и интересите на безалкохолната промишленост в България и в частност – предприятията, произвеждащи и бутилиращи безалкохолни напитки, минерални, изворни и трапезни води, както и индустрията за производство на суровини и материали, необходими за бутилиращата промишленост и всяка търговска дейност, свързана с пазарната реализация на стоки в сектора. Дейността на Сдружението е подчинена на законодателството на Република България и нормативната уредба на Европейската общност.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „             СЪЮЗ НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ – СБПБ / UNION OF NONALCOHOLIC INDUSTRY IN BULGARIA – UNIB/.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, данни за регистрацията и код по БУЛСТАТ, се посочват в писмените изявления от името на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Сдружението е град София, ул. „ Твърдишки проход“ 15.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели

Чл. 5.  Основните цели на Сдружението са:

 1. Защита правата и интересите на предприятията от безалкохолната промишленост в България и в частност – предприятията, произвеждащи и бутилиращи минерални, изворни и трапезни води, както и индустрията за производство на суровини и материали, необходими за бутилиращата промишленост, а също така и всяка търговска дейност, свързана с пазарната реализация на стоки в сектора.

 

Средства за постигане на целите

Чл. 6. Средствата, с които Сдружението постига своите цели, са:

 1. Подпомагане на дейности, свързани с производството, дистрибуцията и реализацията на бутилирани води и безалкохолни напитки, както и на суровините и материалите, необходими за тяхното производство.
 2. Действия относно постигане облекчения и преференции за безалкохолната промишленост в България.
 3. Организиране и разпространяване на изложения и други събития в страната и чужбина, свързани с развитието на безалкохолната промишленост; предоставяне на информация за подпомагане на членовете на Сдружението в управлението и техническия напредък на дейността им; подпомагане членовете на Сдружението в сътрудничеството с фирми – производители на суровини и оборудване за безалкохолната промишленост.
 4. Осъществяване на дейности и предприемане на мерки за опазване на околната среда, както и такива, целящи намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и здравето на хората.
 5. Поддържане на обобщена информация и анализи за развитие на безалкохолния бранш.
 6. Установяване и поддържане на контакти с министерства и ведомства, учебни заведения и институти с оглед подпомагане на дейността на членовете на Сдружението.
 7. Развитие на сътрудничество с други национални, европейски и международни организации, преследващи сходни цели.
 8. Участие в национални, европейски и международни програми и проекти, допринасящи за постигане на целите на Сдружението.
 9. Изграждан ена подходящ информационен фонд във връзка с осъществяваната дейност (библиотека, база данни, информационна лаборатория и др.).
 10. Информиране на обществеността относно проявите на Сдружението и други дейности, извършвани в съответствие с целите му.
 11. Организиране и участие в конференции и други форуми по теми, свързани с целите на Сдружението.
 12. Всички други, позволени от закона средства.

 

 •  

Чл. 7.  (1) Предметът на дейност на Сдружението е: осъществяване на дейности, свързани със защитата правата и интересите на безалкохолната промишленост в България и в частност – предприятията, произвеждащи и бутилиращи безалкохолни напитки, минерални, изворни и трапезни води, както и на производството на суровини и материали за бутилиращата промишленост, а също тала и на търговската дейност в сектора.

 

 1. ЧЛЕНСТВО

Придобиване на членство

Чл. 8.  (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2)  Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява задълженията, свързани с членството, и което: произвежда безалкохолни напитки на територията на Република България; е вносител и/или е официален представител на безалкохолни напитки на територията на Република България; е доставчик на суровини, машини и услуги за производството на безалкохолни напитки и други ключови за безалкохолната промишленост партньори.

(3) Физически лица, собственици на мажоритарни дялове от юридически лица с предмет на дейност, попадащ в обхвата на изискванията за членство могат да членуват в Сдружението само чрез тези юридически лица.

(4) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Лицето, желаещо да бъде прието за член на Сдружението подава писмена молба до Управителния съвет, като декларира писмено, че приема Устава на Сдружението и поема задължение да го спазва. След приемане на молбата Управителният съвет свиква Общо събрание за разглеждане на същата и взема решение за приемане или отказ за приемане на кандидатствалото за нов член лице.

(5) Редът за заявяване на желание за членство се опеделя с решение на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на Сдружението.

 

Права на членовете

Чл. 9. Всеки член на Сдружението има право:

да участва в управлението на Сдружението;

да бъде информиран за неговата дейност;

да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този                                                                                                    устав.

Задължения на членовете

Чл. 10.  Всеки член на Сдружението е длъжен:

да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

да работи за постигане на целите на Сдружението;

да не накърнява авторитета и доброто име на Сдружението;

да заплаща точно определения членски внос.

Прекратяване на членството

Чл. 11. (1) Членството се прекратява:

с едностранно волеизявление до Сдружението;

при смърт или поставяне под пълно запрещение;

с изключване;

с прекратяване на Сдружението.

(2) Решението за изключване се взима от Общото събрание по предложение на Управителния съвет, при неизпълнение от страна на член на Сдружението на предвидените в този устав задължения, както и при извършване на други действия, които правят по-нататъшното членство в Сдружението несъвместимо.

(3) Член на Сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет ако е налице забавяне с повече от 4(четири) месеца внасянето на установените с този устав членски внос и/или системно неучастие в дейността на Сдружението. Неизпълнението по изречение първо се констатира по документи от Управителния съвет, който приема решение за прекратяване на членството на съответния член. Решението на Управителния съвет по тази алинея подлежи на обжалване пред Общото събрание.

(4) Решеният по ал. 2 и 3 се взимат по предложение на член на Управителния съвет.

Непрехвърлимост на членствените права и задължения

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, ако такива са възникнали, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството, освен в случаите, предвидени в закона.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Управленска структура

Чл. 13.  (1) Органи на Сдружението са Общото събрание (ОС) и Управителният съвет (УС).

(2) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(3) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание

Чл. 14. Общото събрание се състои от учредителите и от делегати, членове на Сдружението, избрани от общия брой на членовете на Сдружението, по норми на представителство, определени от Управителния съвет.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. взима решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
 5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 7. взима и други решения, предвидени в закона и устава;
 8. избира Председател и/или Зам. Председател на Управителния съвет;
 9. разпорежда се с недвижимото имущество на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 10. приема етичен кодекс за взаимоотношенията между членовете на Сдружението и развитието на нормална конкурентна среда в бранша съгласно законите на Република България.

Свикване на Общото събрание

Чл. 16. (1)  Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането, направено от съответния брой членове на Сдружението, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до членовете на Сдружението по електронна поща или с препоръчано писмо на посочените в заявлението за членство или в документацията на Сдружението адреси на членовете и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, и по чия инициатива то се свиква.

Право на сведения

Чл. 17. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на обявление и/или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Кворум

Чл. 18. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от учредителите и от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага за по-късна дата на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе единствено и само ако присъстват повече от половината от учредителите и от делегатите.

Право на глас

Чл. 19.  (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

       него, негов съпруг(а) или роднини по права линия -  без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

       юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл. 20.  (1) Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите.

Решенията по чл. 15, т.1, т.4 и т.9 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Управителен съвет

Чл. 21.  (1) Управителният съвет се състои от най-малко три лица – членове на сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде само физическо лице, член и/или представляващ ръководен орган на юридическо лице, член на сдружението; и/или само физическо лице, намиращо се в трудово – правни отношения с юридическото лице, член на сдружението; и/или само физическо лице, член на сдружението. В случай на изгубване качеството на лице по изречение първо от настоящата алинея, същото загубва правото да бъде член на Управителния съвет. В този случай лицето се освобождава незабавно с решение на Общото събрание на Дружеството, свикано по съответния ред. Действието на лице, изгубило качеството на такова по изречение първо от настоящата алинея, са недействителни по отношение на дружеството от датата на отпадане на условията за член на Управителния съвет.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 22. Управителният съвет:

1. управлява и представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

4. взима решение за откриване и закриване на клонове;

5. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;

7. взима решение за участие в други организации;

8. взима решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

10. приема бюджета на сдружението;

11. извършва ликвидацията на дружеството или определя орган, който да извърши същата.

Председател и Заместник – председател на Управителния съвет

Чл. 23.  (1) Общото събрание избира Председател и Заместник – Председател на Управителния съвет. Председателят се избира от Общото събрание по предложение на който и да е било член на Общото Събрание, а Заместник – председателят се избира от Общото Събрание по предложение на избрания Председател.

(2) Председателят на Управителния съвет:

       представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния                    съвет;

       свиква и ръководи заседаниятана Управителния съвет;

       решава други въпроси, които в съответствие с устава на сдружението са му възложени от Общото събрание или от Управителния съвет.

(3) Заместник – председателят на Управителния съвет подпомага Председателя и неговата работа по осъществяване на оперативното ръководство на сдружението.

Заседания

Чл. 24. (1)  Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на Управителния съвет.

(4) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Заместник – председателя, а при отсъствие и на последния – от избран от УС член на УС.

Кворум и мнозинство

Чл. 25. (1)  Управителният съвет може да взима решение ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговоте членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се взимат с обикновено мнозинство,  с повече от половината от присъстващите, а решенията по чл. 22, т.3, т.4, т.8 и т. 12 се взимат с мнозинство от 2/3.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

 1. СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Клонове

Чл. 26. (1)  Сдружението може да регистрира свои клонове в различни населени места.

(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица.

(3) Клоновете извършват дейности, възложени им от Управителния съвет на сдружението.

(4) Клоновете правят предложение до Управителния съвет за утвърждаване от последния на управленската структура на съответния клон. Управителният съвет утвърждава или отхвърля предложението със свое решение.

Клубове

Чл. 27. (1)  Сдружението може да създава неформални обединение – клубове.

(2) Клубовете може да са организирани на териториален принцип или по интереси на своите членове.

(3) Клубовете правят предложение до Управителния съвет за утвърждаване от последния на управленската структура на съотъветния клуб. Управителният съвет утвърждава или отхвърля предложението със свое решение.

 

 1. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Имущество

Чл. 28. (1)  Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, вземания и други права, придобити от установения от закона и този устав ред.

(2) Имуществото на сдружението служи за осъществяване целите на сдружението.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Финансиране на дейността

Чл. 29. Сдружението формира своето имущество, в това число средствата за дейността му, от имуществени вноски, дарения, завещания, спонсорство и други разрешени от закона актове с транслативен ефект, както и от средствата за осъществяване на конкретни проекти, насочени към постигане на целите на сдружението, предоставени от национални, европейски и международни организации.

Членски внос

Чл. 30. (1)  Всеки член на сдружението дължи встъпителна вноска за членство и годишен членски внос, определен по размер и платим в срокове, както следва:

т.1  Встъпителната вноска за всеки един член на сдружението е 90.00 лв. Същата е платима еднократно при приемането на съответното лице за член на сдружението;

т.2 Годишният членски внос е платим от всяко едно лице, член на Сдружението, в срок най-късно до 31 март на съответната календарна година и се определя в следния рамер:

т.2.1. За юридически лица с годишно производство/реализация до 10 мил.литра – 1500.00 лв.

т.2.2 За юридически лица с годишно производство/реализация от 10 мил.литра до 20 мил.литра – 2500.00 лв.

т.2.3. За юридически лица с годишно производство/реализация  над 20 мил.литра – изчислено на база 0.10 лв на 1000 литра, но не по-малко от 2500.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

т.2.4 За юридически лица, доставчици на суровини, материали, опаковки, както и на услуги, свързани  с производството, бутилирането и предлагането на пазара на територията на Република България на безалкохолни напитки, вкл. сокове и нектари, трапезни, изворни и минерални води – 2700.00 лв.

т.2.5. За физически лица – 90.00 лв.

(2) Промени в размера, сроковете и реда за внасянето на имуществените вноски се определят от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет.

(3) При встъпване на член в течение на годината, последният дължи заплащане за годишен членски внос в размер, определен съгласно ал. 1, т.2 и изчислен чрез разделяне на този рамер на 12 и умножен по оставащите месеци в годината.

Разходване на имуществото

Чл. 31. (1)   Сдружението разходва имуществото си само в съответствие с този устав и Закона за осъществяване на дейността, насочена към постигане на неговите цели. То може да разходва имущество и безвъзмездно.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото  е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата и организациите по чл. 41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението, или са сключени при публично обявени общи условия.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии

Чл. 32. (1)  Сдружението поддържа страница в интернет и използва съвременните информационни и комуникационни технологии за осигуряване на по-широка публичност и прозрачност на дейността си.

(2) Сдружението организира периодични допитвания и обсъждания по конкретни въпроси от дейността си сред своите членове чрез използване на средствата по ал. 1.

Ежегоден контрол

Чл. 33. (1)  Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен или електронен носител.

(3) Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет се изготвят от Управителния съвет в срок до 31 януари на следващата година.

Протоколи и книги

Чл. 34. (1)  Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 35. (1)  Сдружението се прекратява:

       с решение на Общото събрание;

       с решение на компетентния съд в определените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 36. (1)  При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.

(3) Относно неплатежноспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението по наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(5) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата по чл. 43, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на заседанието на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ“, състояло се на 11.02.2015 г. в град София.

§ 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай че разпоредби на този Устав противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му правила.

 

 

Съюз на Безалкохолната промишленост в БългарияСъюз на Безалкохолната промишленост в България