Права и задължения на членовете

Права на членовете

Всеки член на Сдружението има право:

да участва в управлението на Сдружението;

да бъде информиран за неговата дейност;

да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в                                                                                                    устава.

 

Задължения на членовете

Всеки член на Сдружението е длъжен:

да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

да работи за постигане на целите на Сдружението;

да не накърнява авторитета и доброто име на Сдружението;

да заплаща точно определения членски внос.

Съюз на Безалкохолната промишленост в БългарияСъюз на Безалкохолната промишленост в България