Кой може да стане член

Членуването в Сдружението е доброволно.

Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява задълженията, свързани с членството, и което: произвежда безалкохолни напитки на територията на Република България; е вносител и/или е официален представител на безалкохолни напитки на територията на Република България; е доставчик на суровини, машини и услуги за производството на безалкохолни напитки и други ключови за безалкохолната промишленост партньори.

Физически лица, собственици на мажоритарни дялове от юридически лица с предмет на дейност, попадащ в обхвата на изискванията за членство могат да членуват в Сдружението само чрез тези юридически лица.

Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Лицето, желаещо да бъде прието за член на Сдружението подава писмена молба до Управителния съвет, като декларира писмено, че приема Устава на Сдружението и поема задължение да го спазва. След приемане на молбата Управителният съвет свиква Общо събрание за разглеждане на същата и взема решение за приемане или отказ за приемане на кандидатствалото за нов член лице.

Редът за заявяване на желание за членство се определя с решение на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на Сдружението.

Съюз на Безалкохолната промишленост в БългарияСъюз на Безалкохолната промишленост в България